2 weeks ago
އަވައިން އައްޑޫގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންނަށް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު ހިންގަނީ - AO News

A "Professional development Program: An effective teacher" is being conducted in Addu city from 9th to the 14th. First kick off session was held today at Kangaroo Kids Addu City. Further sessions ... See more

އައްޑޫވިމެންސް އެސޯސިއޭޝަނުން އިސްނަގައިގެން އައްޑޫގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންނަށް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 weeks ago

We have opportunities to appear in activities, fairs/seminars/meetings by many NGO's and Social institutions. Please contact AWA/WACAM admin or details. Best wishes and good luck

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 months ago
Dr Mariyam Shakeela

AWA is proud to have facilitated
this session on Mental wellbeing and inner peace. Juway Wajdhy, Rukhusana Eyshath,

https://www.facebook.com/DrMariyamShakeela/posts/1449405421820828

Mental Wellness and inner peace is paramount to a productive life. Institute for Counselling & Psychotherapy - ICP, Maldives in association with ADDU Women’s Association - AWA today concluded a ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 2 of 49 »